Recyklace za studena

Recyklace za studena je soubor technologií, které ať už s použitím dalších komponent, či bez nich, využívají pro vytvoření konstrukční vrstvy vozovky recyklované kamenivo. V závislosti na vstupních materiálech a použitém pojivu je pak výsledná vrstva pozemní komunikace nestmelená, nebo stmelená. V případě nestmelených vrstev je recyklovaná vrstva parametry srovnatelná, jako by byla tvořena ŠD, nebo MZK, v případě stmelených vrstev pak jako SC, SH, SC C3/4 a to v závislosti na správném návrhu vrstvy a stanovené receptuře. Jako pojivo do stmelených vrstev je používán nejčastěji cement v kombinaci s asfaltovou emulzí, nebo pěnoasfaltem. Tato pojiva jsou zapravena do recyklované vrstvy pomocí recykléru, přičemž dávkování asfaltového pojiva a záměsové vody je řízeno počítačem v závislosti na pojezdové rychlosti stroje. Vrstva je následně urovnána do požadovaných geometrických parametrů grejdrem a zhutněna silničním válcem.